Antropológia

From SGG WIKI

Jump to: navigation, search

Predstavuje vedu alebo súbor vied o človeku, ľudstve a o vyhynutých a dnešných ľudských populáciách. Predmetmi štúdia sú pôvod, vývoj a činnosť ľudských spoločností a kultúr a evolučného vývoja človeka, meniace sa fyzické a geografické rozdelenie. Rôznosť ľudských telesných znakov má svoje zákonitosti, ktoré závisia tiež od vonkajších podmienok a od spôsobu života ľudí a ich predkov. Opierajúc sa o analýzy biologických materiálov ľudského pôvodu (napr. kostí, vlasov, tkanív) antropológ určuje, na akom stupni biologického vývoja osídľujú alebo osídľovali určité teritóriá v príslušnej historickej perióde.

Hlavné antropologické disciplíny sú:

1. Fyzická antropológia (biologická antropológia) skúma fyzické rozdielnosti medzi ľuďmi, pôvod a vývoj ľudskej populácie ako biologických jedincov.

2. Paleoantropológia

3. Osteológia (výskum zachovaných kostí)

4. Paleodemografia (demografia vyhynutých populácií)

5. Etnická antropológia (výskum rozdielnosti ľudských rás)

6. Kultúrna antropológia (sociálna, sociokultúrna antropológia)

7. Sociálna antropológia (využíva údaje a techniky na riešenie súčasných sociálnych problémov ako etnické, priemyselné, vzdelanostné a zdravotné)

8. Historická antropológia

9. Lingvistická antropológia (etnoligvistika)


Dokázateľne najstaršou antropologickou vedou je fyzická antropológia. Je chápaná ako porovnávacia biológia človeka, sleduje individuálne variácie morfologických a fyziologických znakov, rastové zmeny, znaky telesnej stavby (vytvárajú sa vplyvom rôznych životných podmienok) a pohlavný . Antropológia nachádza uplatnenie v širokej škále oblastí, od archeológie cez múzejníctvo, zdravotníctvo, kriminológiu atď. S pojmom kultúrna antropológia súvisí pojem etnografia, ktorá sprevádza praktické pozorovania. Kultúrna antropológia vníma etnografický výskum a jeho poznatky ako svoj základný zdroj, základ antropologických skúmaní.


Historik

Hlavná stránka

Personal tools
Navigation